Akkuyu Santral’ı İle İlgili Verilen Soru Önergesi ve Cevabı-15 Mart 2011

15 Mart 2011

TBMM Başkanlığı’na

Aşağıdaki yazılı soru önergemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Onur Öymen
Bursa Milletvekili

En yeni teknoloji kullanılan Japonya’da bile en son depremde nükleer santralde sızıntı olduğu görülmüştür. Bunun insan hayatını tehlikeye sokacağı bilinmektedir. Bazı Avrupa ülkelerin nükleer programlarını durdurma kararı alması ışığında Akkuyu Santralı ile ilgili projenin durdurulması düşünülmekte midir?

VE CEVABI:

Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azalması ve sürdürülebilir kalkınma süreci için nükleer enerjinin elektrik üretim kompozisyonuna dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Nükleer santralın yapımının gerçekleştirilmesi ve yerli insan kaynaklarımız ile birlikte imal edilebilirliği yönünde çabalarımız artarak devam edecek olup, kurulacak olan nükleer santralde güvenlik hususunun en üst seviyede tüm yönleriyle ele alınıp uygulamaya konacağı ve bu konuda Japonya örneğinden de yararlanılacağı hususunda şüpheye yer bırakılmayacaktır.

Akkuyu sahası için yer lisansı ‘Nükleer Reaktör Tesislerine ve Diğer Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük’ uyarınca verilmiştir. Yer lisansı verilirken dikkate alınan parametreler kısa dönemde değişmesi beklenen parametreler değildir. Akkuyu için verilen yer raporundaki topografya, jeoloji, jeoteknik ve sismoloji, hidroloji gibi konular açısından önemli parametreler yüzlerce yıl gibi uzun bir zaman sürecini içeren bilgilere dayandırılmaktadır. Bölgede bulunan Ecemiş fayı yeni bulunmuş bir fay olmayıp üzerinde en çok araştırma yapılan faylardan biri olmuştur. Ecemiş fayı Akkuyu sahasına oldukça uzakta olmasına rağmen sahaya depremsellik yönünden etkisi tüm boyutlarıyla ele alınmakta ve çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte, inşaat ve işletme lisansının verilmesi aşamasında sahada kurulacak ola VVER-1200 reaktör modelinin sahada kurulmasına temel teşkil edecek yer-tesis ve tesis-yer etkileşimleri dikkate alınacaktır. Ayrıca, bileşen ve sistemlerin son projeleri, işletme sınır ve koşulları ve nükleer güvenlik konusundaki son gelişmeler ile uygulamaların ışığında gerekli görülen tüm bilgiler hassasiyetle değerlendirilecektir.


Bu belge Soru Önergeleri arşivinde bulunmaktadır.